Klein verlet

01/01/2020 | FR / NL

Als werknemer heb je het recht om in bepaalde specifieke privéomstandigheden (huwelijk, overlijden,...) afwezig te zijn van je werk mét behoud van loon. Dat noemen we “klein verlet”.

Welke dagen mag ik afwezig zijn op het werk met behoud van loon?

De wet voorziet een reeks omstandigheden waarin je mag afwezig zijn op het werk met behoud van loon: ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten. Dit is “klein verlet” of “wettelijke afwezigheid”. Als je in deze situatie verkeert, vergeet dan niet om je werkgever vooraf te verwittigen. Als dit onmogelijk is door een plotse gebeurtenis (bijv. overlijden van een naaste), moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Als het klein verlet zich voordoet op een zondag, een feestdag of een vakantiedag, kan je deze dag niet recupereren.

Volgende gebeurtenissen worden beschouwd als klein verlet: 

 • Je eigen huwelijk: je hebt recht op 2 dagen verlof.
 • Het huwelijk van een naast familielid: de dag van het huwelijk.
 • De priesterwijding of intrede in een klooster van een naast familielid: de dag van de plechtigheid.
 • De geboorte van een kind: 20 dagen te kiezen binnen de 4 maanden na de bevalling.
 • Het overlijden van een naast familielid: zie hieronder.
 • De plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd: recht op 1 dag (de dag van deze gebeurtenis of de gewone activiteitsdag onmiddellijk vóór of na de gebeurtenis als deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag).
 • Het verblijf als milicien in een rekruteringscentrum of een militair ziekenhuis: recht op 3 dagen maximum.
 • Het verblijf als gewetensbezwaarder in een administratieve gezondheidsdienst of een aangeduid ziekenhuis: recht op 3 dagen maximum. 
 • Bijeenkomst van de familieraad: recht op 1 dag maximum.
 • Deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of verschijning op bevel van de arbeidsrechtbank: recht op 5 dagen maximum.
 • Het uitoefenen van het ambt van bijzitter: recht op 5 dagen maximum.

Let op! Voor klein verlet zal een aangenomen of een erkend natuurlijk kind met een wettig kind worden gelijkgesteld. En voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner (en die hiervoor ook een verklaring hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand) dezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.

 Welke regels gelden bij overlijden van een naast familielid? 

 • Overlijden van de echtgenoot of echtgenote (of samenwonende partner), van een kind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) (of samenwonende partner) of overlijden van een pleegkind in het kader van langdurende pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden:  10 dagen waarbij 3 dagen door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis en 7 dagen door de werknemer te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide periodes waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever.
 • Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner: 3 dagen door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis. Er kan van de periode waarin deze dagen moeten worden opgenomen, worden afgeweken op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever.
 • Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner:   
  • die bij de werknemer inwoont: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. Er kan van deze periode worden afgeweken op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever..
  • die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.

Dit is een overzicht van de wettelijke bepalingen voor klein verlet. Tal van cao’s voorzien andere gevallen of een langere duur. Wil je meer weten over wat er in jouw bedrijf van toepassing is, wend je dan gerust tot onze juridische dienst.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Nog geen lid? Sluit je aan en verzeker jezelf van ondersteuning, bijstand en advies gedurende uw hele leven en bij het doorlopen van de verschillende fases of situaties waarmee u te maken krijgt ((studenten, werknemers, zonder werk of in geval van ziekte, invaliditeit of pensionering).


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11