candidate.card.title

candidate.card.description

Staken: wat zijn mijn rechten?

01/01/2020 | FR / NL

Mag ik staken? 

Ja. Het stakingsrecht is een basisrecht erkend door het sociaal Europees charter van de Raad van Europa dat van toepassing is in België. Staken is dus geen misdrijf. 

Heb ik het recht om met collega's deel uit te maken van een “stakingspiket”? 

Ja. Volgens de rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie mag "het feit deel te nemen aan een stakingspiket en het met overtuiging doch vredelievend aanzetten van de andere werknemers om niet naar hun werkplek te gaan niet beschouwd worden als een illegale actie" en is dit onvoorwaardelijk verbonden met het stakingsrecht. 

Kan de directie me ontslaan als ik staak? 

Neen. De staking zelf leidt niet tot de verbreking van de arbeidsovereenkomst. De werkgever mag dus de arbeidsovereenkomst niet opzeggen ten gevolge van de deelname aan een staking. De arbeidsovereenkomst wordt gewoon tijdelijk opgeschort tijdens de staking. 

Heb ik recht op een vergoeding voor de stakingsdag? 

Ja, als lid van de BBTK heb je recht op een stakingsvergoeding (€ 40) die je loonverlies gedeeltelijk dekt, op voorwaarde dat de staking erkend wordt. Contacteer dus je BBTK-afgevaardigde. Hij/zij zal je een stakerskaart laten invullen die onder meer je persoonlijke en je betalingsgegevens bevat. 

Mag mijn werkgever een beroep doen op uitzendkrachten om de stakers te vervangen?

Neen! Een uitzendkantoor mag geen uitzendkrachten tewerkstellen of aan het werk houden bij een gebruiker in geval van staking. Blijven uitzendkrachten toch tewerkgesteld in een bedrijf in staking, dan wordt de uitzendkracht beschouwd als zijnde gebonden aan dat bedrijf met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

Mag mijn werkgever me opvorderen? 

 Ja, in bepaalde sectoren is voorzien dat het stakingsrecht niet kan worden uitgeoefend op een wijze dat de werking van het bedrijf en de voorziening van goederen en diensten aan de gemeenschap in gevaar komt. Zo staat in sommige sectorovereenkomsten bepaald dat, zelfs bij staking, een bepaald aantal werknemers arbeidsprestaties moeten blijven leveren (ziekenhuizen, brandstofdistributie, ...). 
Raadpleeg jouw afgevaardigde of neem contact op met ons bij twijfel. 

Plichten van de staker

Je mag in geen geval geweld gebruiken, noch fysiek noch materieel (ten opzichte van personen en goederen van de onderneming). Je mag je niet laten uitdagen door de vertegenwoordigers van de directie, niet-stakers of derden. Je moet een verantwoordelijke houding aannemen, de dialoog boven alles stellen en de redenen van de staking verduidelijken.

In geval van problemen bij een staking (deurwaarder, politieoptreden, provocaties, geweld, ...) contacteer je onmiddellijk jouw syndicale afgevaardigde of de BBTK-secretaris. 

Ook goed om weten...

Het kan soms gebeuren dat acties bij het openbaar vervoer of in andere regio’s een weerslag hebben op jouw traject en leiden tot grote vertragingen om op je werk te geraken. Je hebt normaal gezien recht op gewaarborgd loon, onder bepaalde voorwaarden: 

  • je hebt je op een gewone werkdag naar je werk begeven
  • je was in staat om te werken op het ogenblik dat je je op weg hebt begeven
  • de oorzaak van je vertraging of afwezigheid heeft zich voorgedaan terwijl je al op weg was
  • de vertraging of afwezigheid is niet aan jou te wijten
  • je hebt er alles aan gedaan om op je bestemming te raken of je vertraging te beperken

Licht zo snel mogelijk jouw werkgever in over de situatie. 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Nog geen lid? Sluit je aan en verzeker jezelf van ondersteuning, bijstand en advies gedurende uw hele leven en bij het doorlopen van de verschillende fases of situaties waarmee u te maken krijgt ((studenten, werknemers, zonder werk of in geval van ziekte, invaliditeit of pensionering).


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11