candidate.card.title

candidate.card.description

Ziekte of ongeval

01/01/2020 | FR / NL

Hoe moet ik mijn werkgever inlichten als ik ziek ben?

Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

Een medisch attest is niet verplicht, tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft of als je werkgever dit vraagt. 

In dat geval moet je het medisch attest opsturen naar of afgeven in je bedrijf binnen de 2 werkdagen die volgen op het begin van je arbeidsongeschiktheid (behalve als er uitzonderingen zijn opgenomen in een collectieve overeenkomst of in het arbeidsreglement).

Om problemen te voorkomen, raden wij je aan de dag zelf van de werkonderbreking per aangetekend schrijven een medisch attest naar je werkgever te sturen. Bewaar steeds een kopie van het attest.

Wanneer je je werkgever niet onmiddellijk verwittigt over je arbeidsongeschiktheid of het geneeskundig getuigschrift (als er een voorgeschreven is) niet binnen de voorgeschreven termijn aan je werkgever voorlegt kan deze de betaling van het gewaarborgd loon weigeren voor de dagen voorafgaand aan de verwittiging of de voorlegging van het geneeskundig getuigschrift. Zodra je verwittigt, of het getuigschrift voorlegt, herwin je je recht op gewaarborgd loon voor de dagen vanaf de verwittiging of de voorlegging van het geneeskundig getuigschrift.

Heeft mijn werkgever het recht om een beroep te doen op een controlearts?

Ja. Je werkgever heeft het recht een controlearts in te schakelen die hij betaalt om je te onderzoeken. Dit onderzoek vindt doorgaans plaats bij je thuis. Als je opgeroepen wordt en je huisarts is van mening dat je je niet mag verplaatsen, kan je dit weigeren. Als je je verplaatst naar de controlearts kan je de terugbetaling vragen van je verplaatsingskosten. De controlearts moet vaststellen of je al dan niet arbeidsongeschikt bent. Hij moet zich aan het medisch beroepsgeheim houden en mag niets anders meedelen over je gezondheidstoestand.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (sector of bedrijf) of het arbeidsreglement kan voorzien dat je je ter beschikking van de controlearts moet houden in je woonplaats of een verblijfplaats die je doorgaf aan je werkgever. Het mag daarbij gaan om maximaal 4 aaneengesloten uren (tussen 7 uur en 20 uur). Indien je je aan de controle onttrekt, verlies je je gewaarborgd loon voor de dagen voorafgaand aan de aanwezigheid  op de controle, behalve als je een gegronde reden zou hebben om niet beschikbaar te zijn: bijv. hospitalisatie of een doktersbezoek).

Indien een en ander dus niet wordt vastgelegd in een collectieve cao of in het arbeidsreglement, blijft alles bij het oude.

Ik ben bediende. Hoe lang is mijn loon gewaarborgd door mijn werkgever bij arbeidsongeschiktheid?

Over het algemeen behoud je het recht op normaal loon tijdens de eerste 30 dagen van je arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minstens 1 maand anciënniteit hebt in de onderneming.

In het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minder dan 3 maanden, zijn de regels iets ingewikkelder. Tijdens de eerste 7 dagen arbeidsongeschiktheid ontvang je 100% loon. De volgende 7 dagen ontvang je nog altijd het equivalent van je nettoloon.

Van de 15de tot de 30ste dag val je terug op het ziekenfonds, maar je werkgever moet tussenkomen en je een aanvulling uitbetalen zodat je je netto inkomensniveau kan behouden.

Ik ben arbeider. Hoe lang is mijn loon gewaarborgd door mijn werkgever bij arbeidsongeschiktheid?

Ben je minder dan één maand in dienst, heb je geen recht op gewaarborgd loon ten laste van je werkgever. Wend je in dat geval onmiddellijk tot je ziekenfonds.

Ben je minimum één maand in dienst, heb je recht op:


gedurende de eerste 30 dagen behoud je je recht op loon als volgt:

 • van de 1ste tot de 7de dag:  100% betaald door je werkgever;
 • van de 8ste tot de 14de dag: 85,88% van het brutoloon;
 • van de 15de tot de 30ste dag: 25,88% van het brutoloon beperkt tot een maandelijks bedrag van € 4.019,53 (bedrag op 01/01/2022) + 85,88% op het gedeelte dat deze grens overschrijdt.

Wat gebeurt als ik opnieuw afwezig ben?

Als je het werk hervat en hervalt binnen de 14 kalenderdagen na de eerste arbeidsongeschiktheid waarvoor je een gewaarborgd loon ontving, moet je werkgever je geen gewaarborgd loon betalen. Je moet je dan onmiddellijk tot je ziekenfonds wenden.

Kan ik tijdens mijn arbeidsongeschiktheid worden ontslagen?

Ja, je werkgever kan je ontslaan tijdens je arbeidsongeschiktheid. Je werkgever kan trouwens het gewaarborgd loon dat hij je betaalde voor een ziekte aftrekken van je opzegvergoeding indien:

 • je werd ontslagen door middel van een te presteren termijn van opzegtermijn;
 • en je ziek wordt na de kennisgeving van de opzeg;
 • en je werkgever de overeenkomst omwille van een geldige reden verbreekt tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van minder dan 3 maanden, dan kan je werkgever de overeenkomst beëindigen zonder opzeg of vergoeding in geval je langer dan 7 dagen ziek bent (dus ten vroegste vanaf de 8ste dag).

Opgelet! Dit ontslag is enkel mogelijk indien de periode waarbinnen een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan opgezegd worden, voorbij is (zie hoofdstuk einde van de overeenkomst).

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van meer dan 3 maanden en je wordt voor meer dan 6 maanden ziek, dan kan de werkgever op elk moment een einde maken aan je arbeidsovereenkomst. Hij moet je dan een vergoeding betalen die gelijk is aan de resterende periode van de overeenkomst met een maximum van 3 maanden. Hij kan wel het al betaalde gewaarborgd loon aftrekken.

Neem bij ontslag steeds onmiddellijk contact met ons op.

Wat gebeurt er na de periode van gewaarborgd loon?

Na de periode van gewaarborgd loon betaalt het ziekenfonds je een ziekte-uitkering, onder bepaalde voorwaarden. Voor arbeidsongevallen en beroepsziekten gelden andere regels.

Er bestaan twee periodes van arbeidsongeschiktheid:

 • de periode van primaire ongeschiktheid: het eerste  jaar arbeidsongeschiktheid;
 • de invaliditeitsperiode: vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid tot het einde ervan (uiterlijk tot de pensioengerechtigde leeftijd).

Wie heeft recht op deze uitkeringen?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst alsook werklozen.  Dit geldt ook als je arbeidsovereenkomst werd geschorst wegens zwangerschapsrust (vanaf de vijfde maand), kraamverlof of naar aanleiding van een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit. Je moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds en voldoen aan de voorwaarden m.b.t. de wachttijd.

Wat noemen we een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat gebeurt tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst is een arbeidsongeval. Het volstaat aan te tonen dat het ongeval zich heeft voorgedaan terwijl je onder het gezag stond van je werkgever. Een ongeval dat zich tijdens de rustpauze voordoet, is dus ook een arbeidsongeval.

Vanaf dan bestaat het vermoeden van een arbeidsongeval. De verzekeraar zal desgevallend het tegendeel dienen te bewijzen.

We raden je ten stelligste aan een arbeidsongeval onmiddellijk aan te geven bij je werkgever, ook al is het onzeker of het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat. In elk geval heb je met deze aangifte recht op ziekte-uitkeringen.

Wat als het ongeval zich onderweg van en naar het werk voordoet?

Ongevallen die zich voordoen op weg naar en van het werk worden eveneens beschouwd als arbeidsongevallen. Het afzetten van de kinderen op school of in het kinderopvangverblijf, of het ophalen van personen die meerijden naar het werk maken deel uit van het normale traject op weg naar en van het werk. Dit gaat ook op voor de trajecten naar de refter of naar de plaats waar een opleiding wordt gevolgd, enz.

Welke formaliteiten moet ik vervullen?

De werkgever moet binnen de 8 dagen aangifte doen bij de verzekeraar, met toevoeging van een geneeskundig attest. Je doet er dus goed aan onmiddellijk je werkgever op de hoogte te brengen van het arbeidsongeval.

We raden je ook aan het arbeidsongeval te laten bevestigen door getuigen, zeker als het arbeidsongeval buiten het bedrijf plaatsvond (bijvoorbeeld op weg van en naar het werk).

Elke gebeurtenis, hoe onbeduidend ook, die aanleiding kan geven tot de toepassing van de wet, moet worden aangegeven.

Hoe word ik vergoed voor een arbeidsongeval?

Je werkgever is verplicht voor al zijn personeelsleden een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Het is dus deze verzekering die de kosten zal dekken bij een arbeidsongeval.  In principe worden alle gezondheidszorgen, het inkomensverlies en bij een dodelijk ongeval de begrafeniskosten vergoed.

Worden mijn medische onkosten terugbetaald?

De verzekeraar moet de medische, heelkundige, farmaceutische en hospitalisatiekosten betalen die voortvloeien uit het arbeidsongeval. Je moet bovendien worden vergoed voor de aankoop van protheses en orthopedische apparaten.  Ook je verplaatsingskosten ten gevolge van het ongeval (bv. de ambulance) moeten je worden vergoed.

Wat als ik langdurig ziek ben?

De regering-Michel I heeft sinds 1 december 2016 een regeling ingevoerd die langdurig zieke werknemers opnieuw aan het werk moet krijgen. De regering liet uitschijnen dat ze de langdurig zieken hielp om sneller het werk te hervatten, maar zette in feite haar bezuinigingsbeleid voort met besparingen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Ze wilde besparen, sanctioneren en uitsluiten, dit alles zonder dat de werkgevers hiervoor zouden moeten betalen.

De bedoeling is de re-integratie te stimuleren van langdurig zieke werknemers die het afgesproken werk definitief of tijdelijk niet kunnen uitvoeren. Het re-integratietraject geldt niet bij werkhervatting na een arbeidsongeval of ingeval van beroepsziekte.

De wet voorziet vier fases, elk met eigen termijnen om na te leven:

 • het opstarten van het re-integratietraject/initiatief ofwel door de werkgever ofwel door de werknemer zelf of door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds;
 • de evaluatie van de re-integratie door de preventieadviseur/arbeidsarts in overleg met de werknemer zelf en alle betrokken partijen;
 • overleg en voorbereiding van een re-integratieplan door de werkgever in overleg met de werknemer en de preventieadviseur/arbeidsarts.
 • al of niet aanvaarding van het re-integratieplan door de werknemer.  Opgelet, als je definitief arbeidsongeschikt bent, is je re-integratie mogelijk met een termijn van maximum twaalf maanden om een re-integratieplan te vinden. Dit houdt in dat, eenmaal het integratietraject is opgestart, en je werkgever kan aantonen en verantwoorden dat er geen mogelijkheid is om aangepast of ander werk aan te bieden, er zeer snel kan worden overgegaan tot ontslag wegens medische overmacht. Dit is dan een ontslag zonder vergoedingen!

Veel langdurig zieken die zo’n re-integratietraject hebben aangevat zijn uiteindelijk niet meer aan de slag kunnen gaan.  Dit maakte dus - tussen haakjes - ontslagen wegens overmacht en dus zonder schadevergoeding mogelijk. Allemaal in het voordeel van de werkgever.

Aangezien dit re-integratiebeleid niet het gewenste effect heeft gehad, werkt de regering momenteel aan een nieuw re-integratiebeleid.

Ben je langdurig ziek, neem dan gerust contact met ons op of je afgevaardigde die je gedurende de volledige procedure zal bijstaan. 

Graag meer informatie over deze procedure? Raadpleeg dan de website van het ABVV die een brochure over dit onderwerp heeft gepubliceerd.

Nog geen lid? Sluit je aan en verzeker jezelf van ondersteuning, bijstand en advies gedurende uw hele leven en bij het doorlopen van de verschillende fases of situaties waarmee u te maken krijgt ((studenten, werknemers, zonder werk of in geval van ziekte, invaliditeit of pensionering).


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11