Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

01/01/2020 | FR / NL

Sinds 1 januari 2012 is het zogenaamde “brugpensioen” vervangen door “het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”. De “bruggepensioneerde” wordt dus een “werkloze met bedrijfstoeslag”.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Om te kunnen genieten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet je aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • je moet ontslagen worden. Zo zal het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bijvoorbeeld niet worden toegekend als je zelf ontslag neemt, als een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur beëindigd wordt of wanneer je ontslagen wordt wegens overmacht omwille van medische redenen;
 • je moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen;
 • er moet een cao bestaan waarin de voorwaarden voor de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bepaald zijn; die cao kan gesloten zijn in de NAR (Nationale Arbeidsraad), op het niveau van de sector of van de onderneming;
 • in geval van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten gevolge van een collectief ontslag moet je je in een tewerkstellingscel inschrijven (behoudens vrijstelling). 
 • je moet de vereiste leeftijd en het vereiste beroepsverleden bereikt hebben; 

Om te kunnen genieten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet je voldoen aan de vereiste loopbaanvoorwaarden en de leeftijd bereikt hebben zoals voorzien in de cao die op jou van toepassing is en dit gedurende de geldigheidsduur van de cao.

De anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarden zijn verschillend naargelang van de wijze van beëindiging van je arbeidsovereenkomst:

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn: je moet aan de anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarden voldoen voordat de opzeggingstermijn ten einde loopt.
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een compenserende opzeggingsvergoeding: je moet aan de anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarden voldoen op het ogenblik dat de overeenkomst werkelijk eindigt.

Voor de berekening van de anciënniteitsvoorwaarden worden verschillende periodes met arbeidsdagen gelijkgesteld. Algemeen gesproken worden de periodes van legerdienst en, voor een bepaalde duur, de periodes van deeltijds werk, volledige loopbaanonderbreking en volledige werkloosheid gelijkgesteld met beroepsverleden. De gelijkstelling en duur hangen af van de regelgeving die van toepassing is op het stelsel waarop de werkloze met bedrijfstoeslag heeft ingetekend.  Voor de gelijkstellingen verwijzen we naar hoofdstuk Wettelijk pensioen.

Algemene regel – cao nr. 17 (Algemeen stelsel)

Om recht te hebben op SWT in 2024, moet je als man of vrouw 62 jaar oud zijn en een beroepsverleden van 40 jaar hebben. 

Onder bepaalde voorwaarden kan een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingaan voordat de leeftijd van 62 jaar bereikt wordt. Deze stelsels worden afwijkende stelsels genoemd en houden rekening met bijzonderheden van bepaalde sectoren, bepaalde beroepen of bepaalde werknemers. 

Voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 hebben de sociale gesprekspartners binnen de NAR verschillende cao’s betreffende SWT ondertekend. 

Over welke stelsels gaat het?

De leeftijdsvoorwaarde voor de afwijkende regelingen is vastgesteld op 60 jaar vanaf 2023:

 • met ofwel 33 jaar beroepsverleden, waarvan 20 jaar nachtwerk, ofwel 5/7 jaar in een zwaar beroep (= ploegenarbeid, nachtarbeid of onderbroken diensten) gedurende de laatste 10/15 jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst, ofwel een bouwvakker met medisch attest van arbeidsongeschiktheid;
 • met ofwel 35 jaar beroepsverleden, waarvan 5/7 jaar in een zwaar beroep (= ploegenarbeid, nachtarbeid of onderbroken diensten) gedurende de laatste 10/15 jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst); 
 • met ofwel 40 jaar beroepsverleden (stelsel zeer lange loopbaan).

De toegangsleeftijd voor het stelsel “medisch SWT” is vastgelegd op 58 jaar.


Wat de ondernemingen betreft die erkend zijn als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering, werd de minimumtoegangsleeftijd tot het SWT vastgelegd op 60 jaar. 

Naast de toepassingsvoorwaarden moeten voor de toegang tot die afwijkende stelsels verschillende sectorale (en soms bedrijfs-) cao’s gesloten zijn. Neem gerust contact op te weten of je voldoet aan alle vereiste voorwaarden om toegang te hebben tot de afwijkende SWT-stelsels.

Moet ik als SWT’­er beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt?

In principe moet je aangepast beschikbaar blijven tot de leeftijd van 65 jaar. Er zijn evenwel uitzonderingen.

Ben je SWT’er geworden in het kader van de regeling "62 jaar", dan kan je worden vrijgesteld als je 43 jaar beroepsverleden bewijst. Je moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

Als je een SWT neemt in een afwijkend stelsel, kan je op eigen verzoek vrijgesteld worden van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid voor zover je de leeftijd van 62 jaar of 42 jaar loopbaan hebt bereikt. Daartoe moeten de sectoren een sector-cao hebben gesloten die aansluit bij de overeenstemmende NAR-cao(‘s).

Ben je een mindervalide werknemer of een werknemer met ernstige lichamelijke problemen, dan is er geen bijkomende voorwaarde vereist maar vergeet de vrijstelling niet zelf aan te vragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

Als je ontslagen wordt in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, moet je voor die vrijstelling de leeftijd van 62 jaar of 42 jaar loopbaan hebben bereikt. Daartoe moet het bedrijf een bedrijfs-cao of collectief akkoord hebben gesloten dat aansluit bij de overeenstemmende NAR-cao.

Kort samengevat houdt aangepaste beschikbaarheid onder meer in dat je:

 • ingeschreven bent of blijft als werkzoekende;
 • passend werk of een passende opleiding moet aanvaarden;
 • je werk niet mag opgeven zonder wettige reden;
 • niet mag ontslagen zijn wegens je foutieve houding;
 • je moet aanbieden bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever, wanneer je door de gewestelijke dienst was opgeroepen;
 • moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschake­lings­parcours dat je door de gewestelijke dienst voor arbeids­bemiddeling is aangeboden.

Daarnaast zal de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling je begeleiden in het kader van een individueel actieplan. Die instelling zal je een actieplan voorstellen uiterlijk 9 maanden na de aanvang van je werkloosheid.

De acties zijn aangepast aan je individuele competenties en ervaring. Dit zal regelmatig worden opgevolgd. Na één jaar volgt een globale evaluatie.

Als je je verplichtingen niet nakomt, kan je tijdelijk of definitief worden uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen.

Ik werk deeltijds, kan ik in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen?

Dat kan, maar wie lange periodes deeltijds heeft gewerkt, komt vaak niet aan de vereiste beroepsloopbaan om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. En dat geldt nu nog méér sinds de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden verstrengd zijn.

Als ik weer begin te werken, kan ik dan mijn aanvullende vergoeding behouden? 

Ja, je blijft je aanvullende vergoeding vanwege je vroegere werkgever tijdens je werkhervatting ontvangen. Je mag die dus cumuleren met je nieuwe loon.

Moet mijn werkgever me vervangen als ik in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stap?

Als je werkgever een werknemer jonger dan 62 jaar ontslaat in het kader van SWT, moet hij deze vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigde of gelijkgestelde werkloze (behalve vrijstellingen: bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden, beslissing van het bevoegde werkloosheidskantoor…).

Moet ik als SWT­’er in België verblijven?

Ja, je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook effectief verblijven.

Sinds 1 januari 2015 mag je niet langer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven, en dit ongeacht je leeftijd.

Je blijft wel de vroegere regel volgen, namelijk dat je vanaf 60 jaar (vanaf de maand waarin je 60 jaar wordt) meer dan vier weken in het buitenland mag verblijven, als je je hoofdverblijfplaats in België behoudt en er ook effectief meer dan zes maanden per jaar verblijft, voor zover je: 

 • ofwel ontslagen bent vóór 1 januari 2015 en het niet gaat om een ontslag in het kader van een erkenning als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering;
 • ofwel ontslagen bent in het kader van een erkenning als de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014.

Wat zijn mijn verplichtingen als SWT’er?

Kort samengevat moet je:

 • aangepast beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt (tenzij vrijstelling, zie hierboven);
 • in België verblijven (behoudens uitzonderingen);
 • je inschrijven in een tewerkstellingscel als je ontslagen werd in het kader van een collectief ontslag (tenzij vrijstelling);
 • outplacement volgen, maar enkel voor de werknemers die geen aanspraak kunnen maken op een opzegtermijn of -vergoeding van minstens 30 weken, die minstens 45 jaar zijn, die minstens één jaar anciënniteit hebben en die werken in een arbeidsovereenkomst met minstens een halftijds uurrooster. 

Je moet niet :

 •  in het bezit zijn van een controlekaart;
 • arbeidsgeschikt zijn.

Je mag niet:

 • beginnen met een nevenactiviteit (behoudens uitzonderingen);
 • overgaan tot activiteiten die betrekking hebben op je eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van je bezit in een meer dan beperkte mate zouden laten toenemen (behoudens uitzonderingen). 

Kan ik als SWT’er vervroegd met pensioen?

Vroeger moest je in het SWT-stelsel blijven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Sinds 1 januari 2019 kan je als SWT’er vervroegd met pensioen als aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen is voldaan.

Het is vrij moeilijk om SWT en vervroegd pensioen te vergelijken. Je oordeelt best zelf welke regeling voor jou de gunstigste is, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Vraag gerust hulp aan je gewestelijke BBTK-afdeling.

Het feit dat je vrijgesteld ben van aangepaste beschikbaarheid betekent dus niet dat je vrijgesteld 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Nog geen lid? Sluit je aan en verzeker jezelf van ondersteuning, bijstand en advies gedurende uw hele leven en bij het doorlopen van de verschillende fases of situaties waarmee u te maken krijgt ((studenten, werknemers, zonder werk of in geval van ziekte, invaliditeit of pensionering).  


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11